SAWOO

 

Web site : Pemerintah Desa Sawoo Kecamatan Sawoo

berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 144/12/405.32.15/7/2019
TANGGAL : 18 Pebruari 2019
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOO
NOMOR : 144/13/405.32.15/7/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA SAWOO
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO MELALUI MUTASI

Desa Sawoo Merupakan desa yang memiliki sejarah  dari kesultanan Surokarto hadiningrat sehingga tiap tahun dilaksanakan Kirab Pusaka Dora Manggala dilaksanakan sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang, sehingga Kirab Pusaka Dora Manggala ini merupakan agenda rutin setiap tahun di Kecamatan Sawoo. di mulai dari petilasan Sunan Kumbul menuju Kecamatan sawoo singgh di maqom Patih Brojonoto Desa Prayungan, Ki Patih Brojonoto adalah Patih Kartosuro yang pada waktu itu dari Ponorogo menuju Sawoo, ada kejadian dan akhirnya Ki Brojonoto gugur. Beliau dimakamkan di jurusan Ponorogo-Trenggalek. Tempat makam Ki Parih Brojonoto disebut Brojonatan. Dan sekarang dinamakan Dukuh Brajan.

Kirab pusaka Dora Manggala dilaksanakan dari petilasan Sunan Kumbul Sawoo menuju ke Kecamatan Sawoo dan sebelumnya singgah sebentar di makam Brojonoto Dukuh Brajan Desa Prayungan melaksanakan tabur bunga.
Kirab dilaksanakan dengan naik kereta dan diikuti oleh:
1. Bapak Bupati Ponorogo beserta Ibu Bupati
2. Rombongan dari Kraton Surakarta Hadiningrat
3. Camat dan Muspika Sarimbit
4. Seluruh Kepala Dinas/Instansi wilayah Kecamatan Sawoo sarimbit
5. Seluruh Kepala Desa sarimbit se Kecamatan Sawoo
6. Pembawa pusaka, prajurit dan dayang-dayang dengan jalan kaki

Maksud dan Tujuan kegiatan tersebut adalah:
1. Memberikan pelajaran kepada masyarakat arti pentingnya sejarah
2. Memberikan aspirasi dan motivasi serta semangat perjuangan.
3. Memberikan suri Tauladan dan kebanggaan bagi masyarakat Kecamatan Sawoo
4. Memberikan hiburan dan tontonan Kepada masyarakat Sawoo

SEJARAH ASAL MUASAL DESA SAWOO (dalam Bahasa Jawa)
Wiwit kompeni walandi ngedegaken kitha Batavia, kathah bangsa Cina ingkang dhateng bebadra ing mriku, Nanging sangsaya dangu cacahipun kekathahen. Mila mekaten Kumpeni walandi kepeksa mangsulaken (mendeportasi) bangsa Cina ingkang mboten gadhah pedamelan maton. Sumebar wartos bilih Cina ingkang dipun deportasi menika ing satengahing lampah dipun cemplungaken wonten ing tengahipun seganten. Meski kemawon Cina ingkang wonten ing Batavia sami kuwatos lan ajrih. Kathah ingkang medal saking kitha sami siyaga kanthi sawernaning gegaman Handulu kawontenan mekaten, Kumpeni ugi ajrih.
Rikalanipun wulan oktober 1740 kedadosan kebesmen ing griyanipun Cina, kumpeni walandi nginten bilih Cina badhe ngamuk. Mila kumpeni walandi lajeng ngrumiyini mejahi tiyang-tiyang Cina, ingkang laminipun ngantos sekawanan dinten. Ewon bangsa Cina kaprejaya lan atusan griya dipun besmi.
Bangsa Cina ing jawi tengah sami kebrongot manahipun dupi mireng pawartos kasebat. Lajeng damel pasukan perang lumawan walandi. Ing tahun 1741-1743, kabiyantu dening Sunan Paku Buwono II ingkang nyepeng panguwaos tahun 1727-1749. Kedadosan menika kasebat “Perang Pacinan”. Nanging kumpeni kanthi pambiyantunipun adipati amangkurat IV saget ngawonaken pasukan Cina. Paku Buwana II gigrig manahipun. Sesampunipun dipun penggaleih, lajeng purun manunggil malih kaliyan walandi.

Pirsa glagat ingkang mekaten kaanggep Paku Buwana II mboten jejeg ing penggalih. Mila kaum ingkang anti walandi langkung-langkung bangsa Cina kanthi dipun pandegani mas Garendi lan Mas Said ngebroki kraton Kartasura lan ngrebut panguwaos. Sunan Paku Buwana II kinanthen sentana dalem sawetawis lumengser saking Kraton, tumunten tindak sesingidan ngungsi dateng Ponorogo. Ing sedyo pinanggih Adipati Wiryaningrat ingkang taksih kabawah prentah Kraton Kartasura. Menika kekadosan rikala tanggal 30 Juni 1747.
Awit saking kepingin pinanggih Eyang Gurunipun, mila Paku Buwana II sinambi singidan lumampah mangidul ngetan saking kitha Ponorogo kadhereaken wadya sawetawis, Ngraosaken sayah, Paku Buwana II sawadaya lajeng ngaso saliro ingkang sepisanan ing sangandaping wit sawoo ageng ingkang ngrembuyung ronipun.
Sasampunipun ngaso sawetawis tindakipun kalajengaken kanthi nalusur urut lepen mangidul. Ing satunggaling papan tindakipun kapangkal dening sela ageng, mila radi kandheg sawetawis wekdal. Kanjeng Sunan paring dhawuh bilih papan kasebat keparingan nami Desa Pangkal. Ewa semanten ugi taksih nglajengaken lampah ngantos pungkasanipun, Kanjeng Sunan judheg. Amargi ing ngajeng, kiwa lan tengen kinepung pereng parung ingkang jejeg lan inggil. Papan judhegipun kanjeng Sunan, ngantos samangke sinebat Dukuh Judheg.

Wusana lelampahan kandheg dumugi ing mriki tumunten wangsul ngaler dating papan sakawit. Satengahing margi kanjeng Sunan netepi wajib nindakaken ibadah shalat wonten ing satunggaling mushola (masjid). Nanging jengkeling penggalih kanjeng sunan ngeplak segawon temahan pejah. Panggenan menika sinebat dukuh ngemplak. Tiyang samangke mastani Dukuh Ngemplak.
Kacarios kanjeng sunan ing panggenan ingkang samangke sinebat Dukuh Kacangan pinanggih kaliyan adhi sapaguron, ingkang asma Rama Muniran. Saking panjenenganipun kanjeng sunan kaaturan bilih Eyang guru, ingkang sesilih Eyang Kalipa Kusuma ugi ingkang sinebat Eyang Kalipa Negara sampun seda, kapetak ing redi Bayangkaki, Gegancangan Kanjeng Sunan tunuju Bayangkaki saperlu ziarah makam, pisan damel manungku puja semedi nyuwun pitedah saking ngarsa dalem Gusti Allah SWT. Salebeting semedi Kanjeng Sunan pikantuk wisik bilih sawetawis wekdal parikedah masanggrah wonten ing papan sakawit nenggih ing ngandap wit sawoo, panggenan ngaso salira ingkang sepisanan. Mila mekaten kanjeng sunan paring dhawuh bilih wonten rejaning zaman panggenan kasebat katelah “DESA SAWOO”. Mirit saking ing sangandhaping wit sawoo papan panggenan saben-saben kanjeng sunan lenggah manungku puja semedi.
Salebeting masanggrah wonten sawoo, sesambetan kaliyah adipati wiryoningrat lan sentana dalem ingkang wonten ing Kartasura katindakaken lumantar Ki Patih Brajanata. Kacarios rikala Ki Patih Brajanata kondur saking Ponorogo tumuju sawoo wonten satunggaling kedadosan ingkang wusananipun Ki Patih Brajanata seda, kapetak ing pinggiring margi jurusan Ponorogo-Trenggalek. Papan padununganing makam punika kasebat Brajanatan, ingkang samangke katelah Dukuh Brajan.
Sasampunipun Kanjeng Sunan masanggrah kirang langkung I (setunggal tahun). Kumpeni walandi kanthi kabiyantu Adipati Cakraningrat saget ngawonaken Mas Gerendi, mila makaten Kanjeng Sunan Kumbul ingkang pranyata Kanjeng Sunan Paku Buwana II lajeng kondur, wit saking Kapasrahan ngasta pusaraning paprentahan ing Kraton Kartasura
Kanjeng Sunan Paku Buwana II nganggep bilih Kraton Kartasura nuwuhaken musibah kemawon. Mila pusaraning paprentahan dipun pindah kanthi yasa Kraton anyar sapinggiring lepen sala ingkang winastan Kraton Surakarta Hadiningrat.

Titi mangsa 17 Agustus 2008
Kacarios dening

S O E K A R N I N

Adapun asal usul Pusaka Dora Manggolo  sebagai berikut  (dalam Bahasa Jawa)

ASAL MUASAL PUSAKA TOMBAK AGENG
“KYAI DORA MANGGALA”

Kacariyos duk ing nguni wonten priyantun ingkang keplajar saking wewengkon kraton Mataram. Panjenenganipun sesilih asma eyang “Dipoyudo” ugi ingkang katelah eyang Rambut Putih, karana wiwit lahir rekmanipun pethak.
Rikalanipun ndaweg mlujeng kedadak maesanipun giras. Kagelak mboten purun mlampah, kados wonten ingkang dipunajrihi. Pramilo eyang Dipotudo nunten naliti prikso kawontenan sakubenging papan mlujeng. Saiba kagetipun rikala uninga ing waliking gegrumbulan wonten priyagung ingkang ndaweg semedi kinanthen sawetawis rowang ing sangandhaping wit sawoo ingkang ageng lan ngrembuyung ronipun. Katitik saking busananipun, eyang Dipoyuda mangertos sanget bilih ingkang lenggah tafakur menika satunggaling raja ingkang jinagi para sentana dalem.
Gita-gita eyang Dipoyuda marepegi, nunten sungkem sumuyud amarikelu atur sembah. Saking wawan pangandikanipun, eyang Dipoyuda mangertos bilih panjenenganipun marak ngabyantara ing ngarsaning raja Kartasura ingkang ngaken sesilih “Sunan Kumbul”. Inggih rikalanipun wedal menika eyang Dipoyuda saking kepareng dalem Sunan Kumbul kapundhut minangka abdi dalem kinasih ingkang parikedah lelados ing sadinten-ditenipun. Kajawi saking menika ugi paring dhawuh bilih mbenjing yen wonten rejaning zaman papan menika kaparingan nami “Desa Sawoo”. Mirit saking saben-saben Kanjeng Sunan semedi manungku puja inggih mapan lenggah ing sangandhaping wit sawoo menika.
Awit saking setya tuhu lan tulusing anggenipun nindakake jejibahan minangka abdi dalem, katarimah leladosipun dening Kanjeng Sunan. Mila makaten ndungkap konduripun Kanjeng Sunan Kumbul dhateng ing Kraton Kartasura, eyang Dipoyuda kaparingan tali asih arupi pusaka ageng tombak Kyai Doramanggala jangkep warangka lan landheyanipun.
Eyang Dipoyuda kagungan putro 3 (tiga) cacahipun, jalu 2 (kalih) pawestri 1 (setunggal) inggih menika:
1. Eyang Dipokrama bebadra ing Janglengan Sawoo
2. Eyang Diporesa bebadra celak petilasan
3. Pawestri ingkang nglajengaken pasuwitan ndherek Kanjeng Sunan kondur dhateng Kartasura
Sakonduripun Kanjeng Sunan Kumbul dhateng Kartasura eyang Dipoyuda kejawi ngrimat pusaka ageng kyai Dora manggala ugi ngrimat petilasan masanggrahipun Kanjeng Sunan minangka Kuncen (Juru Kunci). Saderengipun puput yuswa, eyang dipoyuda masrahaken jejibahanipun dhateng ingkang putra:
a. Eyang Diporesa kapasrahan minangka kuncen turun-temurun. Ingkang wekdal samangke dipun asta dening eyang Sarmo Godhek.
b. Eyang Dipakrama kapasrahan ngrimat pusaka ageng Kyai Dora Manggala saderengipun eyang Dipokrama seda, saking putra kakung 7 (pitu) lan pawestri sekawan, mangka eyang Kadipraya ingkang kapasrahan nglajengaken ngrimat Kyai Dora Manggala.
Rikalanipun dinten riyadin Idul Fitri 1 Syawal 1378 H ngepasi dinten Kamis Wage tanggal 9 April 1959 bakdanipun acara sungkeman Kyai Dora Manggala kaparahaken pangrimatipun saking eyang Kadipraya dhumateng ingkang putra pambayun nenggih eyang Sarnoen Kadipraya. Mila lajeng kaboyong Kyai Dora Manggala dhateng dalem ageng Sarnoen Kadipraya kondur murut ing kasedan jati paring wasiat ing antawisipun masrahaken tombak ageng Kyai Dora Manggala dhumateng ingkang putra pun bapa Soekarnin minangka pewaris supados nyimpen lan ngrimat kanthi sae.

Titi mangsa 17 Agustus 2008
Kacarios dening

S O E K A R N I N

petilasan sunan kumbul sawoo
Punggowo Kraton surokarto hadiningrat berkunjung ke petilasan sunan kumbul sawoo

so pem desa jpg

porpimcam-sawoo calon-terpilih pkdaw-sawoo-3 pkdaw-sawoo-3 pkdaw-sawoo-2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *